Warsztaty

 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu - identyfikacja i interwencja

W świetle najnowszych badań osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowią 1% społeczeństwa. Wczesna diagnoza daje możliwość szybkiej interwencji, a co za tym idzie – wsparcia i zwiększania szans na szczęśliwe życie w przyszłości dla osób ze spektrum autyzmu.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do identyfikowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz określania możliwości wsparcia diagnostycznego.

czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

Jak wspierać komunikację osób ze spektrum autyzmu?

Marzeniem każdego z rodziców dziecka ze spektrum autyzmu jest by zaczęło mówić i komunikować się z otoczeniem. Dla specjalistów ten aspekt terapii też jest szczególnie ważny i często stanowi istotny miernik postępów dziecka.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki wspierania komunikacji osób z ASD w codziennych sytuacjach.

czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

Jak wspierać relacje społeczne osób ze spektrum autyzmu?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu, to proces rozwojowy opierający się na nieprawidłowym kształtowaniu się relacji człowieka z innymi ludźmi. Obszar relacji z otoczeniem stanowi dla osób z ASD ogromne wyzwanie w codziennym życiu, co bardzo często powoduje potrzebę wspierania ich w różnych sytuacjach codziennych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki wspierające funkcjonowanie społeczne osób ze spektrum autyzmu w różnorodnych sytuacjach, w oparciu o rozwijanie myślenia społecznego.

czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

Zaburzenia sensoryczne - pomoc środowiskowa

Zaburzenia sensoryczne występują u wszystkich osób z ASD. Powodują one dyskomfort, utrudniają funkcjonowanie w codziennych sytuacjach – w tym komunikację i nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Zachowania, u podłoża których leżą zaburzenia sensoryczne, często są niezrozumiałe i trudne do zaakceptowania przez osoby w otoczeniu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposoby skutecznego ograniczania dyskomfortu u osób ze spektrum w codziennym życiu.

czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

Problemy z myśleniem społecznym a "trudne zachowania"

Zaburzenia ze spektrum autyzmu wynikają ze specyficznego wzorca rozwojowego, u podłoża którego leży odmienne kształtowanie się myślenia społecznego. Autyzm nie jest zaburzeniem zachowania, a jednak trudności z dostosowaniem zachowania do sytuacji społecznej stanowi dla osób ze spektrum autyzmu ogromną trudność. Ze względu na odmienny wzorzec myślenia zachowanie osób z ASD bywa niezrozumiałe dla innych ludzi, co w rezultacie utrudnia wsparcie, a czasem stanowi przyczynę braku akceptacji ze strony otoczenia.

Podczas pierwszego warsztatu uczestnicy nauczą się rozpoznawania przyczyn zachowań wymagających i planowania interwencji. Drugie spotkanie poświęcimy kwestii zapobiegania im oraz wspierania w dochodzeniu do zmian u osób z ASD.

czas trwania każdego szkolenia: 4 godziny zegarowe

Jak wspierać u osób ze spektrum autyzmu rozumienie siebie i otoczenia?

Większość zjawisk w otoczeniu jest wynikiem działania ludzi i ich relacji z innymi osobami. Zachowanie człowieka jest ściśle powiązane z jego emocjami i myśleniem – zrozumienie tych skomplikowanych czynników zależy od szeregu kompetencji , które kształtują się już od pierwszych dni życia. W przypadku osób z ASD kompetencje te rozwijają się nieprawidłowo, co utrudnia (a czasem wręcz uniemożliwia) zrozumienie drugiego człowieka, ale przede wszystkim – samego siebie.

Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie specyfiki myślenia osób z ASD. Ponadto możliwe będzie opracowywanie strategii wspierania ich samoświadomości i wdrażania wsparcia w codziennych sytuacjach.

czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

Wspieranie rozwoju zabawy

Nieprawidłowy rozwój zabawy stanowi jeden z osiowych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zdaniem wybitnego psychologa, Lwa Wygotskiego ta pozornie rozrywkowa działalność dzieci stanowi kluczowy element w rozwoju i nauce. Dzięki niej dziecko nie tylko nabywa umiejętności społecznych, ale także uczy się doświadczać, nazywać i wyrażać swoje emocje w kontekście grupy rówieśniczej.

Warsztatowy system szkolenia pozwoli Uczestnikom poznać skuteczne techniki wspierania rozwoju zabawy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na wszystkich poziomach rozwojowych.

czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

"Eros zniewolony"

  • Warsztaty „Eros zniewolony” mają na celu pomóc rodzicom, opiekunom, wychowawcom
    w poszerzeniu wiedzy na temat potrzeb seksualnych swoich podopiecznych, sposobu reagowania na przejawy zachowań intymnych, czy też nowego spojrzenia na realizację treści edukacyjnych z tego zakresu. Warsztaty adresowane są do opiekunów i wychowawców młodzieży niepełnosprawnej. Potrzeby psychoseksualne osób niepełnosprawnych często spychane są na plan dalszy. Nie mówi się o nich lub mówi się bardzo niewiele. Pozbawienie osób niepełnosprawnych szansy właściwego przeżywania seksualności, oznacza odebranie im możliwości pełnego przeżywania swojego człowieczeństwa. W trakcie warsztatów zajmiemy się zagadnieniami z zakresu:
  • Barier w zaakceptowaniu seksualności osób niepełnosprawnych;
  • Problemów dochowywania norm w zakresie zachowań seksualnych;
  • Treningu komunikacji intymnej, czyli moje mocne i słabe strony w rozmowach o intymności;
  • Rozwijania i ćwiczenia umiejętności wychowawczych w stosunku do zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych;
  • Pomocy w rozumieniu i właściwym reagowaniu na trudne zachowania, w tym przejawy aktywności seksualnej;

czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

Tutoring w edukacji uczniów z autyzmem.

Edukacja powinna rozwijać potencjał uczniów oraz motywować ich do samodzielnej pracy. Tutor, czyli opiekun, przewodnik, to osoba, która potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać jego potencjał, wspólnie z nim wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego, społecznego i edukacyjnego, motywować go do samodzielnego funkcjonowania. Warsztaty skierowane są do pedagogów, nauczycieli, opiekunów, i każdego innego pracownika szkoły, którym zależy na bliskiej relacji z uczniem z wykorzystaniem nowych narzędzi pracy, które wpłyną na efektywność dydaktyczną i wychowawczą. Szkolenie pozwoli także zwiększać  umiejętności motywowania uczniów do samodzielnej pracy i myślenia.

czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

inne szkolenia