Szkolenia wyjazdowe

 

Stymulacja sensoryczna wg C. Delacato

Podstawy teoretyczne stymulacji sensorycznej zostały opracowane w latach 60-tych ub. wieku przez Carla H. Delacato, pedagoga i naukowca, który prowadził intensywne badania nad wspieraniem rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Podstawowym założeniem Carla Delacato było przekonanie, że mózg osób ze spektrum autyzmu nieprawidłowo analizuje i syntetyzuje informacje przesyłane z receptorów zmysłów. Programy stymulacyjne wg teorii tego wybitnego pedagoga są opracowywane dla rodziców do przeprowadzenia w domu. Ich celem jest normalizacja pracy zmysłów. Nie wymagają szczególnego przygotowania ani sprzętu. Mogą być przeprowadzone przez każdą osobę, której zostaną dokładnie zaprezentowane.
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego stosowania stymulacji sensorycznej wg teorii Delacato w terapii, edukacji i wychowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy nauczą się samodzielnie diagnozować potrzeby sensoryczne osób ze spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju oraz zyskają okazję by intensywnie trenować umiejętności samodzielnego opracowywania programów stymulacyjnych.

czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych

Rozwijanie Teorii Umysłu

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, o odmiennym wzorcu rozwoju, wymagają specyficznego podejścia terapeutycznego. Deficyty komunikacyjno – społeczne, u których podłoża leżą m.in. nieprawidłowości w rozwoju Teorii Umysłu i centralnej koherencji, towarzyszące zaburzenia sensoryczne, powodują, że takie osoby mają ogromne trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pragniemy dzielić się wiedzą i długoletnim doświadczeniem w tym zakresie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać model terapii stymulacyjno – poznawczej, a także znaczenie wspierania takich konstruktów poznawczych, jak Teoria Umysłu i centralna koherencja. Podczas warsztatów uczestnicy poznają praktyczną stronę wspierania podstawowych procesów kognitywnych, Teorii Umysłu i centralnej koherencji.

czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych

Ocena rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu

Skuteczne wsparcie osób ze spektrum autyzmu wymaga dokładnego poznania właściwości jego rozwoju. Jest to proces, wymagający dużej wiedzy, szczególnie na temat przebiegu rozwoju mało znanych, a kluczowych dla funkcjonowania osób ze spektrum, funkcji kognitywnych. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak zbierać informacje o rozwoju z różnych źródeł, w różnych sytuacjach społecznych oraz badawczych. Otrzymają narzędzia przydatne w diagnostyce i nauczą się planować proces obserwacji. Przede wszystkim jednak - dowiedzą się, jak interpretować zachowania osób ze spektrum w kontekście uwarunkowań myślenia społecznego.

czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych

Autyzm - zajęcia grupowe

Niezależnie od poziomu funkcjonowania, każde dziecko ma prawo przebywać w grupie rówieśniczej. Poznawać kolegów i uczyć się, jak żyć z innymi ludźmi. Zajęcia grupowe dla osób ze spektrum autyzmu mogą mieć bardzo różną formę, zawsze jednak zmierzają do tego samego celu - wspierania rozwoju relacji społecznych i komunikacji. Podczas szkolenia wyposażymy uczestników w umiejętności planowania i realizacji zajęć grupowych dla osób ze spektrum, niezależnie od poziomu ich funkcjonowania.

czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych

Samoświadomość - podstawa motywacji każdego człowieka

Liczne badania naukowe oraz doświadczenia naszych specjalistów pokazują, że osoby ze spektrum autyzmu znacząco różnią się od ludzi o typowym rozwoju w zakresie świadomości samych siebie. Samoświadomość, podobnie jak inne obszary, rozwija się wg określonego porządku i związana jest z zainteresowaniem sobą samym, jako człowiekiem od najmłodszych lat. Kluczowy problem osób ze spektrum, jakim jest większe zainteresowanie przedmiotami, niż ludźmi powoduje, że nabywanie wiedzy o sobie przebiega w odmienny sposób, bardzo często komplikując życie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wspierać rozwój samoświadomości u osób z autyzmem, zwiększając tym samym ich szanse na satysfakcjonujące życie.

czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu

Marzeniem każdego z rodziców dziecka ze spektrum autyzmu jest by zaczęło mówić i komunikować się z otoczeniem. Dla specjalistów ten aspekt terapii też jest szczególnie ważny i często stanowi istotny miernik postępów dziecka. Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników technik wspierania komunikacji u osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną, a także podstaw teoretycznych rozwoju komunikacji człowieka. Systemy alternatywnej i wspomagającej komunikacji pozwalają osobom ze spektrum autyzmu skutecznie porozumiewać się z otoczeniem na wielu płaszczyznach. Techniki te polecane są zarówno osobom niemowiącym, jak i posługującym się mową werbalną. Wieloletnie doświadczenia naszego zespołu, poparte badaniami klinicznymi, pozwalają jednoznacznie stwierdzić liczne korzyści z wprowadzania takich form komunikacji. Wśród nich dominują: zapobieganie wtórnej niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeniom emocjonalnym oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Najważniejszą korzyścią jest jednak udowodniony związek między rozwojem komunikacji, a pojawianiem się funkcjonalnej mowy werbalnej. Dzięki systemowi warsztatów, prezentacjom popartym materiałami wideo oraz okazji do dyskusji, uczestnicy nabędą kompetencji w zakresie rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem na wielu poziomach – od fazy imperatywnej, po zaawansowaną deklaratywną, mowę dialogową i narrację.

czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych

Rozwój emocjonalny osób ze spektrum autyzmu

W podejściu do osób ze spektrum autyzmu, otoczenie zbyt często koncentruje się na kwestiach związanych z zachowaniem. Tymczasem, człowiek jest przede wszystkim istotą emocjonalną. Chcemy pokazać, jak w tym zakresie przebiega rozwój osób autystycznych, jak zrozumieć ich emocje i pomóc im odnajdywać się w nich. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie pokazuje bowiem, że bez tego aspektu - nie można mówić o zdrowym i bogatym rozwoju człowieka.

Praca z rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu

Podstawą skutecznego wsparcia dziecka w spektrum autyzmu nie są, wbrew temu, co utarte - liczne godziny spędzone w gabinecie z terapeutą. Najważniejszym środowiskiem rozwoju dla dziecka jest rodzina. Zadaniem specjalistów powinno być przede wszystkim skutecznie wsparcie rodziców, opiekunów w codziennych zadaniach wychowawczych. Tymczasem, bardzo często rodzic sprowadzany jest do roli koterapeuty, osoby winnej wykonywać polecenia terapeuty. W ten sposób zaburzamy naturalną więź dziecka z najbliższymi. Zapraszamy do poznania strategii pracy z rodzicami, które pozwalają budować zdrowe środowisko rozwojowe dla dzieci w spektrum autyzmu.

Wsparcie uczniów ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych

Uczeń ze spektrum autyzmu, to odbiorca wymagający. Ze względu na specyfikę swojego myślenia, potrzebuje nietypowych sposobów organizacji procesu nauczania i uczenia się. Nasze doświadczenie pokazuje, że wprowadzenie ich - pozwala dzieciom w sposób znaczący poprawić wyniki w nauce i skutecznie zapobiega niepowodzeniom szkolnym.

Zapraszamy do niezwykłej przygody - pokażemy, opierając się na konkretnych przykładach, jak zorganizować dziecku ze spektrum autyzmu edukację. Część warsztatowa szkolenia jest zaplanowana z myślą o potrzebach grupy szkoleniowej, dlatego chętnie pomożemy w opracowaniu strategii wparcia uczniów ze spektrum autyzmu, w oparciu o konkretne doświadczenia uczestników.

inne szkolenia