Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy Fundacji Prodeste, dostępny pod adresem internetowym prodeste.pl, prowadzony jest przez Fundację Prodeste z siedzibą w Wrocławiu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000316914, NIP 754-295-62-18, REGON 160224439
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży lub Umów Darowizny z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu
§ 2. DEFINICJE
 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https:/prodeste.pl/sklep/, prowadzący sprzedaż Produktów na odległość.
 2. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 7. Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie
 8. Sprzedawca – Fundacja Prodeste z siedzibą pod adresem: Pierwiosnkowa 6, 53-225 Wrocław wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000316914, NIP 754-295-62-18, REGON 160224439
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, wprowadzeniu kodu obniżającego wartość Zamówienia
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wprowadzenie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu z przyzwoleniem na zapisanie danych w bazie Kont Sprzedawcy
 13. Konto –  uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient ma możliwość zapisać niektóre informacje dotyczące składanych zamówień w szczególności: historię zamówień, zakupione w przeszłości Produkty wirtualne, Adres rozliczeniowy oraz Adres dostawy
 14. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
§ 3. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Pierwiosnkowa 6, 53-225 Wrocław
 2. Adres e-mail: fundacja@prodeste.pl, Administracja i biuro: w.lawicka@prodeste.pl 
 3. Numer telefoniczny: 71 7266699 (wewnętrzny numer do biura: 3)
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 11.00 – 15.00  w Dni Robocze.
§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, umożliwiającego w szczególności  przeglądanie asortymentu oraz dodawanie Produktów do Koszyka niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet 
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest:
  1.  aktywne konto e-mail
  2. urządzenie telefoniczne z przypisanym komórkowym numerem telefonu, umożliwiającym skontaktowanie się osoby dostarczającej Produkt z Klientem
 3. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
§ 4. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
 1. Za pośrednictwem sklepu można dokonać zakupu Produktów dzielących się na:
  1. fizyczne: w szczególności książek oraz innych produktów objętych dostawą – do ceny tych produktów doliczana jest każdorazowo cena za wysyłkę
  2. wirtualne: w szczególności nagrania, e-booki, publikacje w formie wirtualnej a także inne towary, które dostarczane są na drodze mailowej w formie linku do pobrania
  3. usługi: w szczególności grupy psychoedukacyjne, stacjonarne spotkania oraz inne Produkty na wydarzenia w określonym czasie, których warunkiem udziału jest zawarcie Umowy Sprzedaży
 2. Produkty fizyczne sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są Produktami nowymi, z wyłączeniem szczególnych promocji organizowanych przez Sprzedawcę. Wówczas Sprzedawca zobowiązuje się umieścić informacje o uszkodzonym stanie Produktu w widocznym miejscu na stronie Produktu.
§ 5. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane błędami technicznymi po stronie dostawców usług, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu, możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi Produktów oraz zakup Produktów nie wymaga Rejestracji.
 3. Każdy Rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz wiadomości związanych z przebiegiem płatności – również potwierdzenia płatności w formie faktury VAT (szczegóły §8 pkt 7).
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Koszt dostawy nie występuje w wypadku sprzedaży przez Sklep usług oraz Produktów wirtualnych.
 5. W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej cykl usług, w różnych terminach, obowiązuje cena zbiorowa za wymienione w opisie Produktu usługi. Nie istnieje możliwość zakupu pojedynczych usług z cyklu. Wyjątkiem jest sytuacja gdy Sprzedawca udostępni w Sklepie osobne Produkty na pojedyncze usługi – wówczas zakup jednostkowego spotkania odbywa się poprzez zamówienie osobnego Produktu.
 6. Szczegółowe informacje o Produkcie w szczególności o cenie produktu, formie sprzedaży i rodzaju sprzedawanego Produktu, znajdują się na stronie Sklepu, w podstronach dotyczących konkretnych Produktów.
§ 7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 1. Sklep, przed zawarciem Umowy Sprzedaży, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. opis Produktu zawierający w szczególności informacje o formie dostarczenia, cenę oraz inne istotne informacje o stanie, specyfikacji, terminie sprzedawanej usługi
  2. łączną cenę: dodanych do Koszyka Produktów wraz z podatkami, a także wybranej formy dostawy w przypadku Produktów fizycznych
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą Formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu po zatwierdzeniu produktów w Koszyku.
 3. Klient zobowiązany jest do podania pełnych i poprawnych danych w Formularzu Zamówienia niezbędnych do prawidłowego przetworzenia i dostawy zamówienia oraz wystawienia faktury VAT, są to w szczególności:
  1. Imię i nazwisko Klienta
  2. Adres rozliczeniowy (ulica, numer budynku/numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
  3. W przypadku Produktów z dostawą: adres dostawy jeżeli inny niż adres rozliczeniowy
  4. Komórkowy numer telefonu umożliwiający kontakt z Klientem, a w przypadku Produktów z dostawą umożliwiający kontakt osoby dostarczającej Produkt z osobą odbierającą dostawę
  5. Adres mailowy, na który zostanie przesłane potwierdzenie zakupu, a w przypadku Produktów wirtualnych również linki umożliwiające pobranie zamówionych Produktów
 4. W przypadku Produktów fizycznych, objętych dostawą, na stronie Koszyka klient wybiera sposób dostawy z aktualnie udostępnionych przez Sprzedawcę. 
 5. Przed dokonaniem zamówienia Klient każdorazowo musi potwierdzić znajomość Regulaminu. Odnośnik do Regulaminu będzie umieszczony w widocznym miejscu na stronie Sklepu, w szczególności przy składaniu zamówienia: na stronie Koszyka bądź Formularza Zamówienia.
 6. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie i według warunków określonych w §8 niniejszego Regulaminu
 7. ​​Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:
  1. Potwierdzenie wysyłane jest drogą mailową, w automatycznej wiadomości ze Sklepu, po udanym opłaceniu zamówienia
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Informacje w przypadku wątpliwości bądź pytań Klienta o działanie sklepu, można uzyskać mailowo pisząc na jeden z adresów mailowych wskazanych w §3
§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 1. Zamówienie jest uważane za przyjęte w momencie dokonania przez Klienta płatności zakończonej sukcesem
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieudane płatności wynikające z błędnie uzupełnionych danych do płatności bądź błędy techniczne po stronie systemu płatności 
 3. W Sklepie płatności realizowane są za pośrednictwem platformy płatniczej:
  1. Przelewy 24
 4. Termin na wykonanie płatności wynosi 24 godziny od momentu rozpoczęcia procesu płatności czyli przejścia na stronę systemu płatności
 5. Sprzedawca umożliwia również zakup Produktów poprzez wystawienie faktury proforma i dokonanie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy wskazany w jej treści. W celu uzyskania dokumentu proforma należy kontaktować się z Administracją poprzez adres mailowy: w.lawicka@prodeste.pl 
 6. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wiadomość mailowa wysłana automatycznie ze Sklepu na podany przy zamówieniu adres mailowy
 7. Potwierdzenie płatności wysyłane jest przez sprzedawcę w formie faktury VAT (imiennej bądź z NIPem) na adres mailowy wskazany przy zamówieniu, nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności za zamówienie. Faktury wysyłane są za pośrednictwem programu Taxxo. Do otworzenia dokumentu wymagana jest wyłącznie przeglądarka internetowa.
§ 9. WARUNKI DOSTAWY
 1. Zakupione Produkty będące usługami (szczegółowy opis: §4) nie wymagają dostawy. Poświadczeniem zawarcia umowy jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia (§7 pkt 7). Termin oraz warunki realizacji usługi zawarte są na stronie Sklepu, w opisie Produktu
 2. Zakupione Produkty będące Produktami wirtualnymi (do pobrania, szczegółowy opis: §4) zostaną dostarczone Klientowi na podany przy zamówieniu adres mailowy, w momencie przyjęcia zamówienia (§7 pkt 7). Produkty wysyłane są w formie odnośników do plików, do pobrania w wiadomości mailowej potwierdzającej zakup.
 3. Od momentu przyjęcia zamówienia (§7 pkt 7) czas realizacji wysyłki Produktów fizycznych ze strony Sprzedawcy wynosi 5 dni roboczych.
 4. Czas realizacji może wydłużyć się w przypadku zamówień zawierających więcej niż 4 Produkty fizyczne lub gdy suma Produktów fizycznych w kilku zamówieniach na ten sam Adres dostawy jest większa niż 4. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o wydłużeniu czasu realizacji wysyłki na drodze mailowej – poprzez wiadomość ze sklepu lub/i wiadomość wysyłaną bezpośrednio z adresu mailowego Sprzedawcy
 5. Klient może wybrać formę dostawy Produktów fizycznych na stronie Koszyka. Sprzedawca oferuje wysyłkę poprzez:
  1. dowolną, wybraną przez Sprzedawcę usługę kurierską
  2. paczkomaty InPost
 6. Dostawa Produktów fizycznych do klienta jest odpłatna, chyba że informacje wskazane na stronie produktu i/lub w Umowie Sprzedaży są inne. Koszty dostawy wskazane są na stronie Koszyka i Formularza Zamówienia i różnią się w zależności od wybranej formy dostawy. 
 7. Cena poszczególnych form dostawy może zmieniać się w zależności od obowiązującego na dany moment cennika dostawcy.
 8. W przypadku zamówienia kilku Produktów fizycznych, Produkty co do zasady pakowane są zbiorczo w jedną przesyłkę. W przypadku chęci modyfikacji sposobu pakowania prosimy o kontakt ze Sprzedawcą drogą mailową.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy/realizacji usługi, terminem dostawy/realizacji jest najdłuższy podany termin.
§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru listem poleconym na adres: ul. Pierwiosnkowa 6, 53-225 Wrocław lub do przekazania go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta).
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
 13. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§ 11. REKLAMACJA I GWARANCJA
 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres: w.lawicka@prodeste.pl lub listem poleconym na adres ul. Pierwiosnkowa 6, 53-225 Wrocław
 4. Podczas wnoszenia reklamacji prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 13. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 14. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.
§ 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji Prodeste.
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca poinformuje Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Sklepie o zmianach w regulaminie na 5 dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu, poprzez wiadomośc mailową wysyłaną na przypisany do Konta adres mailowy.
 4. W przypadku gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w §3, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeżeli Klient zgłosi takie żądanie.
 5. W sytuacji gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0