prof. Jacek Jarosław Błeszyński

Jacek Jarosław Błeszyński jest profesorem nauk społecznych, doktorem habilitowanym zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny, logopeda dyplomowany, oligofrenopedagog, zajmujący się problematyką autyzmu i głębokich deficytów w rozwoju. Od sześciu lat jest kierownikiem Pracowni Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną. Współtwórca oddziałów Karkowego Towarzystwa Autyzmu w Słupsku i Toruniu oraz dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Kwidzynie (1997-199) i twórca Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Toruniu. Jest autorem publikacji zawiązanych z problematyką wspomagania dziecka i rodziny z dzieckiem z autyzmem
i głębokimi deficytami w rozwoju: Podstawy diagnozy dziecka z autyzmem (1996), Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia (1998, 1999), Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria – metodyka – przykłady (2004, 2006, 2008, 2011), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem (2005). Zajmował się  także funkcjonowaniem rodzin zastępczych, a w szczególności adopcyjnych: Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych (2003, 2005, 2010). Jest współautorem popularnego podręcznika Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (2006, 2008, 2010) oraz publikacji Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną (2008) i Terapia ruchowa a rozwój komunikacji osób autystycznych (2006). Najnowsze publikacje to Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Zarys problemu (2010) oraz Autyzm a niepełnosprawność intelektualna. Skala Nasilenia Zaburzeń Autystycznych (2011) oraz wydane w 2012 roku Medycyna
w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel. Tom I pod redakcją J. J. Błeszyńskiego, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością p. red. J. J. Błeszyńskiego i K. Kaczorowska-Bray i p. red. D. Baczały J. J. Błeszyńskiego cykl książek Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych (2013);  Muzyka w logopedii (2014); Komunikacja w logopedii. Trzy drogi - jeden cel. Terapia, wspomaganie, wsparcie (2014); Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających- wybrane zagadnienia (2014); Terapia logopedyczna (2014); Wczesna interwencja w logopedii (2015); J. Błeszyński, M. Orłowska Czas wolny jako środowisko życia – perspektywa pedagogiczna (2016), M. Orłowska, J. J. Błeszyński Czas wolny w służbie niepełnosprawnych (2018), Komunikacja-mowa-język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (2018).