diagnostyka

dzieci, młodzież, dorośli

Diagnoza służy maksymalnemu poznaniu człowieka diagnozowanego i jego otoczenia, określeniu bieżących potrzeb rozwojowych i życiowych. Taka diagnoza umożliwi opracowanie optymalnych strategii wsparcia.

Proces dostosowany dla wszystkich

Diagnozujemy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Diagnozy rozłożone są na kilka etapów, nasza uwaga zawsze jest skierowana na potrzeby osoby badanej – niezależnie od wieku. Posiadamy wykwalifikowany oraz doświadczony zespół specjalistów, którzy na każdym etapie dbają o rzetelność diagnozy.

Diagnozy domowe

Najmłodsi diagnozowani są w najbardziej naturalnym dla nich środowisku – w domu

DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA

Pobyty diagnostyczne

Dzieci diagnozujemy stacjonarnie, w małych grupach, w naszym ośrodku – Soteria

DO 12 ROKU ŻYCIA

DIAGNOZA INDYWIDUALNA

Młodzież oraz osoby dorosłe diagnozujemy indywidualnie online bądź stacjonarnie

MŁODZIEŻ ORAZ DOROŚLI

Etapy diagnozy

Cały proces rozłożony jest na kilka spotkań, które odbywają się w przeciągu kilku miesięcy (nasza rejestracja udzieli szczegółowych informacji na dany moment).

Konsultacja wstępna

stacjonarnie/online

Przeprowadzana z osobą diagnozowaną bądź rodzicem. Spotkanie kwalifikujące do diagnozy, ma na celu ustalić priorytety i oczekiwania wobec diagnozy.

wywiad wczesnorozwojowy

stacjonarnie/online

Obligatoryjne spotkanie z członkiem rodziny osoby badanej, która pamięta ją z dzieciństwa. Nie ma możliwości przeprowadzenia diagnozy bez wywiadu.

Obserwacja/spotkanie diagnostyczne

forma zależy od wieku osoby diagnozowanej i decyzji zespołu diagnozującego

Obserwacja w domu/pobyt diagnostyczny/rozmowa diagnostyczna z osobą diagnozowaną. W przypadku starszej młodzieży oraz osób dorosłych jest to rozmowa z przynajmniej dwoma specjalistami. Dzieci do 3 roku życia podlegają obserwacji w domu – do Państwa przyjeżdża dwóch specjalistów, którzy przeprowadzają diagnozę. Ten etap ma zadanie określić bieżące właściwości osoby badanej oraz pogłębić informacje zebrane na wcześniejszych etapach.

Zespół diagnostyczny może podjąć decyzję o zleceniu dodatkowych badań nastolatkom oraz dorosłym, które mają na celu rozróżnienie potrzeb wynikających z rozwoju w spektrum autyzmu i potrzeb wynikających z traum, których doświadczyła osoba badana, chorób, zaburzeń osobowości. Taka kompleksowość badania pozwala na jednoznaczne potwierdzenie bądź wykluczenie spektrum autyzmu u osób, które mają szczególnie trudne doświadczenia życiowe.

jak wygląda pobyt diagnostyczny?

4W naszym ośrodku pracujemy w oparciu o obserwację kierowaną, która jest najmniej stresująca i inwazyjna dla dzieci. W trakcie obserwacji nasi specjaliści budują naturalne sytuacje, pozwalające obserwować funkcjonowanie dziecka w kluczowych dla diagnozy obszarach – komunikacji społecznej, budowania relacji i zainteresowań. Ten etap jest także poszerzony o obserwację lekarza psychiatry, obserwację kierowaną z udziałem rodziców, oraz badanie skalą inteligencji i rozwoju IDS-2. Badanie skalą IDS-2 jest możliwe jedynie przy pełnej dobrowolności dziecka, dlatego dopuszczamy możliwość zrezygnowania z tej części procesu diagnostycznego.

 
1. Obserwacja swobodna – to czas, w którym nasi specjaliści nie ingerują w zachowanie dzieci, ani rodziców, lecz po prostu obserwują. Dlatego prosimy uczestników, by w miarę możliwości, spędzili czas przeznaczony na „przerwę” na terenie ośrodka. Daje nam dodatkowe informacje na temat właściwości systemowych rodziny i pozwala lepiej sformułować późniejsze zalecenia.  
 
2. Indywidualna konsultacja z lekarzem psychiatrą (w spotkaniu biorą udział wyłącznie rodzice). 
 
3. Warsztaty dla rodziców – ważny elementem diagnozy, który prowadzimy jako jedyni w Polsce. Podczas warsztatów mamy czas i przestrzeń na rozbudowanie wiedzy o dziecku oraz rodzinie, jako kluczowym środowisku rozwoju. Czas przeznaczony na warsztaty umożliwia również psychoedukację, która jest niezbędnym elementem dla dobrego zrozumienia diagnozy dziecka przez rodziców/opiekunów. Każdy uczestnik warsztatów może liczyć na przyjazną atmosferę, brak oceniania i możliwość uzyskania wsparcia emocjonalnego.
 
4. Praca zespołu diagnostycznego – wielogodzinny proces analizy materiału: wywiadów, notatek z obserwacji, dostarczonych dokumentów. W opracowaniu bierze udział cały zespół, gdyż każdy specjalista zwykle wnosi coś swoistego do diagnozy. Ten etap diagnozy odbywa się poza obecnością dzieci i ich rodziców.
 
6. Konsultacja indywidualna z zespołem diagnostycznym/przekazanie diagnozy* Daje możliwość gruntownego omówienia wyników postępowania diagnostycznego, oraz wskazania dalszych kierunków. Ma na celu sformalizowanie diagnozy i/lub zaopiekowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego osoby diagnozowanej.
 
* termin ustalany indywidualnie do 2 tygodni od zakończenia pobytu, forma konsultacji: online/stacjonarnie  
 
7. Sporządzenie pisemnej opinii z diagnozy klinicznej (czas na przygotowanie opinii do 4 tygodni od zakończenia pobytu diagnostycznego). 
 
 
 

Analiza zebranego materiału przez zespół diagnostyczny

praca zespołu 

Ten etap diagnozy ma charakter wewnętrzny, odbywa się poza osobą diagnozowaną i jest objęty tajemnicą zawodową. Podczas tego etapu nasz zespół analizuje dane z wywiadu i obserwacji w kontekście obowiązujących kryteriów diagnostycznych. Określa również potrzeby rozwojowe osoby badanej oraz możliwe kierunki wsparcia.

Przekazanie diagnozy

stacjonarnie/online

Spotkanie podsumowujące cały proces. Omówienie postawionej diagnozy, przekazanie wniosków oraz zaobserwowanych potrzeb osoby badanej.

Pisemna opinia

opcjonalnie*

Do 2 miesięcy po zakończeniu procesu można zamówić pisemny dokument z opisem diagnozy oraz zaleceniami. Opinię zamawia osoba badająca/opiekun mailowo w rejestracji: rejestracja@prodeste.pl

*Opinia wystawiana jest każdorazowo po pobycie diagnostycznym oraz diagnozach kompleksowych, cena dokumentu jest wliczona w cenę obserwacji

Kompleksowość diagnozy młodzieży i dorosłych

Nasz proces diagnostyczny jest unikalny – dzięki precyzyjnie zaplanowanym etapom diagnozy i odpowiednio dobranym narzędziom diagnostycznym możemy skutecznie rozdzielić cechy nabyte w toku socjalizacji od cech wrodzonych, wynikających ze ścieżki rozwojowej.

Całość diagnozy składa się z kilku etapów, w toku konsultacji wstępnej i wywiadu zespół może podjąć decyzję o skierowaniu osoby diagnozowanej do diagnostyki kompleksowej. Wówczas etap obserwacji zostaje rozszerzony o wskazane badania: ADOS-2, SCID-5 lub MMPI-2, konsultację psychiatryczną, w uzasadnionych przypadkach również test inteligencji i badanie TADS. Ponad to, tak jak w diagnostyce standardowej przeprowadzana jest rozmowa z zespołem diagnostycznym. Wszystkie etapy obserwacji odbywają się w przyjaznym otoczeniu naszego Centrum Wspierania Neuroróżnorodności – Soteria. W etapie obserwacji osobie diagnozowanej mogą towarzyszyć również osoby bliskie – jako osoby czynnie biorące udział w procesie poprzez udzielanie dodatkowych informacji bądź wsparcie dla diagnozowanego.

Diagnozy kompleksowe są autorskim pomysłem Fundacji Prodeste, który powstał w odpowiedzi na potrzeby osób zwracających się do nas po wielu, często skomplikowanych porażkach diagnostycznych. Taka forma diagnozy pozwala na wsparcie osób, które doświadczyły szczególnie trudnych sytuacji w życiu – niezależnie czy rozwijają się w spektrum autyzmu, czy nie. Cały proces zaplanowany w odpowiedniej dynamice, aby umożliwić postawienie jak najdokładniejszej diagnozy.

Dbałość o swoje potrzeby to klucz do lepszego życia, nie tylko w spektrum autyzmu. Uwarunkowania kulturowe sprawiły, że wielu ludzi w Polsce nie ma szansy na doświadczenie wsparcia w obszarze rozpoznawania i zaspakajania własnych potrzeb, co nieuchronnie wpływa na ich zdrowie psychiczne i rozwój osobisty. Dlatego w Fundacji Prodeste dbamy o najwyższy standard diagnostyki, jesteśmy uważni na indywidualne trudności i potrzeby. Podczas diagnostyki u nas uzyskasz wsparcie i informację o swoim rozwoju, które realnie pomogą Ci i Twoim bliskim w życiu.

WRÓĆ DO OPISU ETAPÓW DIAGNOZY

Cennik

Ile kosztują poszczególne etapy diagnozy?

190 zł | Konsultacja wstępna

online/stacjonarnie

170 zł | Wywiad wczesnorozwojowy

online/stacjonarnie

diagnoza domowa

dzieci do 3 roku życia

850 zł | Obserwacja + Analiza materiału

350 zł | Przekazanie diagnozy

 50 zł/h | Dojazd (poza terenem Wrocławia)

opcjonalnie

200 zł | Opinia pisemna

pobyt diagnostyczny

dzieci do 12 roku życia

2040 zł | Obserwacja* + Analiza + Przekazanie + Opinia

opcjonalnie:

600 zł | Drugi opiekun na pobycie

250 zł | Dziecko niediagnozowane,
do opieki

1400 zł | Diagnoza rodzeństwa

* W cenę obserwacji w przypadku pobytu wchodzi: dwa dni obserwacji dziecka w małej grupie, warsztaty dla rodzica/opiekuna, konsultacja z psychiatrą, konsultacja z psychologiem

** W diagnostyce kompleksowej poza rozwojem w spektrum autyzmu badamy: osobowość osoby diagnozowanej, obciążenia wynikające z chorób psychicznych i przebytych traum. Ilość badań koniecznych do postawienia rzetelnej diagnozy ustala zespół diagnostyczny.

*** Cena obserwacji zależy od ilości zleconych badań. W diagnozie kompleksowej opinia jest wliczona dodatkowo cenę obserwacji i jest obligatoryjna

 

Diagnoza indywidualna

młodzież i dorośli powyżej 12 roku życia

850 zł/900 zł*** | Obserwacja + Analiza materiału (+ opinia***)

350 zł | Przekazanie diagnozy

dodatkowe badania**

550 zł | Badanie SCID

750 zł | Badanie MMPI

500 zł | Badanie ADOS

260 zł | Badanie TONI

600 zł | Badanie TADS

300 zł | Konsultacja psychiatryczna

opcjonalnie

200 zł*** | Opinia pisemna

* W cenę obserwacji w przypadku pobytu wchodzi: dwa dni obserwacji dziecka w małej grupie, warsztaty dla rodzica/opiekuna, konsultacja z psychiatrą, konsultacja z psychologiem

** W diagnostyce kompleksowej poza rozwojem w spektrum autyzmu badamy: osobowość osoby diagnozowanej, obciążenia wynikające z chorób psychicznych i przebytych traum. Ilość badań koniecznych do postawienia rzetelnej diagnozy ustala zespół diagnostyczny.

*** Cena obserwacji zależy od ilości zleconych badań. W diagnozie kompleksowej opinia jest wliczona dodatkowo cenę obserwacji i jest obligatoryjna

Diagnoza potrzeb

Dla osoby diagnozowanej oraz jej środowiska

Model SAP – Stosowana Analiza Potrzeb, pozwala na maksymalne skupienie się na potrzebach i rozwoju samoświadomości osoby poddanej diagnozie. SAP ma szerokie zastosowanie w pracy rozwojowej, terapeutycznej i wychowawczej. W tej autorskiej metodzie rozwój odbywa się poprzez wzajemność w relacji, samoświadomości i co najważniejsze – empatii. Kluczowe jest doświadczanie wzajemnej interakcji, modelowanej bezpiecznym wzorcem więzi.

 

Często zadawane pytania

Czy dostanę diagnozę bez wywiadu wczesnorozwojowego?
W Fundacji Prodeste wywiad jest obowiązkowym etapem diagnozy. Spektrum autyzmu jest wzorcem rozwojowym, dlatego ważne jest aby informacje obejmowały pełen zakres rozwoju.

W przypadku gdy wywiad nie jest możliwy możemy zaproponować Państwu wsparcie psychoedukacyjne ukierunkowane na bieżące potrzeby, z uwzględnieniem możliwości rozwoju w spektrum.

Zobacz naszą pełną ofertę

Czy płacę za całą diagnozę z góry?
Płatność za konsultację wstępną oraz wywiad odbywa się na podstawie faktury wysyłanej po spotkaniu.

Za etap obserwacji oraz przekazania obowiązuje opłata z góry. Na dwa tygodnie przed etapem obserwacji wysyłamy fakturę proforma, jej opłacenie jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniu/pobycie.

Aby ustalić indywidualne warunki opłat prosimy o kontakt z biurem:

Mailowy: w.lawicka@prodeste.pl
Telefoniczny: 71 7266699 wew. 3 (godz. 11.00-15.00)

Kim są specjaliści, którzy będą mnie diagnozować?
W naszym zespole mamy wielu specjalistów z różnym wykształceniem. Są to terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci. Wszystkie osoby diagnozujące Państwa posiadają wiedzę i przeszkolenie do postawienia rzetelnej diagnozy, podlegają superwizji oraz ciągłemu doszkalaniu się.

Poznaj nasz zespół

Czy diagnoza jest z udziałem psychiatry?
Pobyty diagnostyczne (od 2,5 r. ż. do 12/13 r. ź.) oraz diagnozy kompleksowe z zleconą konsultacją psychiatryczną odbywają się z udziałem psychiatry. W innych przypadkach ze względów logistycznych obecność psychiatry nie jest możliwa.

Z naszym zaświadczeniem bądź opinią pisemną, można jednak udać się do psychiatry prowadzącego w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego.

Umów się na
konsultację wstępną

Skontaktuj się z rejestracją w celu umówienia się na pierwsze spotkanie. Pamiętaj, że specjaliści są również dla ciebie – pomogą ci ze wszelkimi wątpliwościami i wskażą ścieżkę w przypadku braku kwalifikacji do diagnozy.

Napisz
rejestracja@prodeste.pl
Zadzwoń
71 7266699 wew. 1
Czynne. w godz. 10.00-14.00
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0