Diagnoza dorosłych

Proces diagnostyki osób dorosłych nie należy do łatwych. Wymaga bardzo zindywidualizowanego podejścia, za każdym razem – wspólnego z badanym zaplanowania całego procesu diagnostycznego. W naszych ośrodkach diagnozujemy stacjonarnie osoby dorosłe, w każdym wieku. Zadania realizowane przez nasz zespół obejmują ocenę rozwoju, pod kątem kryteriów ICD-10.

Każdorazowo proces diagnostyczny rozpoczynamy indywidualnym spotkaniem w konwencji – jeden terapeuta i diagnozowany, na którym ustalamy zakres dalszych działań. Badany jest informowany, że w procesie diagnozy analizować będziemy przebieg jego rozwoju, od najwcześniejszego dzieciństwa. W proces diagnostyczny, w miarę możliwości i potrzeb staramy się zaangażować rodzinę badanego – rodziców, rodzeństwo, partnerów życiowych. Ocenie podlegają także, jeżeli istnieją, wcześniejsze dokumenty edukacyjne i/lub medyczne.

Na dalszych etapach diagnozy w spotkaniach uczestniczy dwoje, lub troje diagnostów. Nasz zespół składa się ze specjalistów o wieloletnim doświadczeniu diagnostycznym, licznych szkoleniach w tym zakresie, pracujących w procesie superwizji wewnętrznej i zewnętrznej. Wszyscy diagności są szczegółowo przygotowani w zakresie psychologii rozwoju człowieka.

Spotkania diagnostyczne kończymy zebraniem materiału, odniesieniem go do kryteriów ICD-10, oraz omówieniem z badanym właściwości jego rozwoju. Informacje te, na wniosek diagnozowanego, mogą być także opisane w szczegółowym raporcie rozwojowym, który przekazujemy w ciągu kilku tygodni po zakończeniu spotkań.

W wypadku osób diagnozowanych, którym zależy nie tylko na ocenie rozwoju, lecz także na diagnostyce różnicowej oraz wydaniu zaświadczenia lekarskiego – cała dokumentacja przekazywana jest jednemu z naszych lekarzy psychiatrów. Proces ten uzupełniany jest rozmową i przekazaniem wniosków rozwojowych. Następnie badany kierowany jest do lekarza, który dokonuje diagnozy różnicowej i wystawia stosowne zaświadczenie lekarskie – potwierdzające spektrum autyzmu lub – inne problemy, zaburzenia czy stany, niezwiązane z spektrum, jednak niejednokrotnie będące przyczyną poważnego cierpienia, czy dyskomfortu życiowego osoby badanej.

W wypadku osób z profilem rozwojowym w spektrum autyzmu możemy dalej zaproponować psychoedukację, w wypadkach uzasadnionych także psychoterapię i leczenie psychiatryczne często współwystępujących problemów innego typu, takich jak depresja itp. W wypadku wykluczenia spektrum autyzmu, a potwierdzenia w procesie różnicowania innych trudności – zachęcamy do podjęcia leczenia oraz psychoterapii skierowanej na konkretny, zdiagnozowany problem.

Koszt diagnozy: ustalany indywidualnie w oparciu o konieczny zakres działań.