Diagnostyka rozwoju

Diagnostyka w warunkach pandemii

W tym szczególnym czasie, gdy przyszło nam wszystkim izolować się od siebie, nie jest możliwe realizowanie diagnostyki zgodnie z dotychczas opracowanymi standardami. Ale czy to oznacza, że osoby potrzebujące diagnozy mają pozostać bez wsparcia, w dodatku na nie wiadomo jak długi czas? Nie. To oznacza, że musimy zmodyfikować działania i wykonać zadanie najtrudniejsze – maksymalnie dostosować się do nowej i nieznanej sytuacji, wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenie.

Po pierwsze: raz jeszcze zastanówmy się nad celem diagnozy.

Diagnoza ma na celu poznanie właściwości rozwojowych człowieka, nazwanie jego ścieżki rozwoju. Ponadto jest drogowskazem i określa potrzeby (rozwojowe, ale też wynikające z bieżącej sytuacji życiowej) człowieka diagnozowanego. Diagnoza określa również potrzeby osób najbliższych (np. rodziców dziecka, partnerów osób dorosłych). Jest niezbędna (szczególnie w przypadku dzieci) do uzyskania wsparcia instytucjonalnego.

Ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną w Polsce i ograniczoną działalność we wszystkich dziedzinach, w tym: orzeczniczej, edukacyjnej, psychiatrycznej, w zasadzie nie ma możliwości starania się o wsparcie zewnętrzne, instytucjonalne. Nie wiemy, kiedy ta sytuacja się zmieni, nie wiemy tez jaka rzeczywistość czeka na nas w przyszłości.

Dlatego też, w zakresie diagnostyki, najrozsądniej jest przyjąć podstawowy priorytet:

diagnoza powinna służyć maksymalnemu poznaniu człowieka diagnozowanego i jego otoczenia, określeniu BIEŻĄCYCH potrzeb rozwojowych i życiowych. Taka diagnoza umożliwi opracowanie optymalnych strategii wsparcia, które będą uwzględniać tę szczególną sytuację, w której wszyscy się znajdujemy.

Ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów, w chwili obecnej wszystkie etapy pracy diagnostycznej naszego zespołu, odbywają się on-line (z wykorzystaniem takich narzędzi jak: Skype, Whatsapp, Messenger, mail). Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca diagnostyczna była sprawna, jednocześnie nie chcemy pomijać możliwych do przeprowadzenia etapów i uwzględniamy uzupełnienie procedury diagnostycznej o niezbędne działania formalne, które wymagają bezpośredniego kontaktu (po zakończeniu okresu obecnej izolacji).

Etapy diagnozy:

Diagnoza dzieci i młodzieży

 

Spotkanie on-line wstępne rodziców/opiekunów ze specjalistą

to spotkanie ma na celu określenie priorytetów i potrzeb rodziny związanych z diagnozą dziecka. Podczas rozmowy wspólnie ustalamy, jakie są możliwości czasowe i techniczne rodziny i w związku z tym, jak ma być skonstruowany dalszy proces diagnozy (m.in. ile spotkań, jaka częstotliwość, jaki czas trwania, jakich narzędzi do pracy zdalnej możemy używać). W trakcie tego spotkania omawiamy dalsze etapy diagnozy, aby rodzice dokładnie wiedzieli co się będzie działo i jak mogą przygotować siebie i swoje dziecko – uwzględniając INDYWIDUALNE potrzeby każdej rodziny.

Zebranie on-line materiału diagnostycznego

przesłanie drogą mailową odpowiednich formularzy do wypełnienia przez rodziców/opiekunów, wywiad diagnostyczny za pośrednictwem wideo-rozmowy, możliwość przesłania przez rodziców/opiekunów filmów, skanów dokumentów i notatek odnoszących się do rozwoju dziecka.

Spotkanie on-line dziecka z zespołem diagnostycznym

Uwaga! Możliwość i zasadność spotkania z dzieckiem ustalamy na samym początku procesu diagnozy. Uwzględniamy, czy dziecko jest gotowe na tego typu zdarzenie. Jeśli uznamy, że dziecko lub rodzice/opiekunowie mogą ponieść zbyt duży koszt emocjonalny – rezygnujemy z tego etapu diagnozy.

Analiza zebranego materiału diagnostycznego przez nasz zespół

Ten etap diagnozy ma charakter wewnętrzny, odbywa się poza rodzicami/opiekunami i jest objęty tajemnicą zawodową. Jeśli zajdzie taka potrzeba i możliwość, konsultujemy się zdalnie z jednym ze współpracujących z naszym zespołem lekarzy psychiatrów*. Podczas analizy materiału nasz zespół określa potrzeby rozwojowe dziecka oraz możliwe kierunki wsparcia, uwzględniając potrzeby i możliwości poszczególnych członków rodziny.

*konsultacja z psychiatrą nie wiąże się z postawieniem medycznego rozpoznania, ma na celu wsparcie zespołu psychologiczno – pedagogicznego

Rozmowa podsumowująca on-line

omówienie diagnozy i przekazanie wniosków rodzicom/opiekunom. W przypadku diagnozy nastolatków preferujemy również ich udział w rozmowie – o ile jest to możliwe.

Diagnoza osób dorosłych

Spotkanie wstępne on-line osoby diagnozowanej* ze specjalistą

Spotkanie to ma na celu określenie priorytetów i potrzeb osoby badanej, związanych z diagnozą. Podczas rozmowy wspólnie ustalamy, jakie są możliwości czasowe i techniczne osoby badanej i w związku z tym, jak ma być skonstruowany dalszy proces diagnozy (m.in. ile spotkań, jaka częstotliwość, jaki czas trwania, jakich narzędzi do pracy zdalnej możemy używać). Ustalamy również, jakie osoby bliskie mogą pomóc (i w jakiej formie) podczas zbierania danych odnośnie rozwoju osoby badanej. W trakcie tego spotkania omawiamy dalsze etapy diagnozy, aby osoba badana dokładnie wiedziała co się będzie działo i jak może przygotować się do dalszych etapów diagnozy.

*jeśli osoba dorosła jest zależna, wymagająca opieki, niewerbalna, wówczas ten etap odbywa się z udziałem rodziców/opiekunów

Zebranie materiału diagnostycznego

przesłanie drogą mailową odpowiednich formularzy do wypełnienia przez rodziców/opiekunów, wywiad diagnostyczny za pośrednictwem wideo-rozmowy, możliwość przesłania filmów, skanów dokumentów i notatek odnoszących się do rozwoju osoby badanej.

Spotkanie z osobą badaną i zespołem diagnostycznym w formie wideokonferencji

Jeżeli jest taka możliwość i nie ma co do tego przeciwwskazań – zalecamy, aby w wideokonferencji uczestniczyli także członkowie rodziny/inni bliscy osoby badanej.

Analiza zebranego materiału diagnostycznego przez nasz zespół

Ten etap diagnozy ma charakter wewnętrzny, odbywa się poza rodzicami/opiekunami i jest objęty tajemnicą zawodową. Jeśli zajdzie taka potrzeba i możliwość, konsultujemy się zdalnie z jednym ze współpracujących z naszym zespołem lekarzy psychiatrów. Podczas analizy materiału nasz zespół określa potrzeby rozwojowe osoby badanej oraz możliwe kierunki wsparcia.

Rozmowa podsumowująca - omówienie diagnozy i przekazanie wniosków

Koszt procedury: 

  • 110 zł/godzinę (dotyczy punktów 1,2,5 procedur)
  • 280 zł/godzinę spotkania z zespołem (dotyczy pkt. 3 procedur)

Czas trwania:

  • godzina (dotyczy punktów 1,5 procedur)
  • 1-2h (dotyczy punktów 2,3 procedur)

Uwaga: po zakończeniu izolacji wymuszonej przez pandemię, będzie istniała możliwość osobistego spotkania z psychiatrą, celem ostatecznego podsumowania diagnozy i wystawienia zaświadczenia lekarskiego, do celów orzeczniczych. W tej chwili nie jesteśmy w stanie podać Państwu kosztu takiego spotkania, z uwagi na brak wiedzy o tym, jak długo potrwa izolacja społeczna. 

Zgłoszenia: 

tel.: 77 441 7707

mail: l.wozniak@prodeste.pl