Diagnostyka rozwoju

Diagnostyka w warunkach pandemii

W tym szczególnym czasie, gdy przyszło nam wszystkim utzrymywać szczególne standardy sanitarne, realizowanie diagnostyki zgodnie z wcześniej opracowanymi standardami jest utrudnione.

Ale czy to oznacza, że osoby potrzebujące diagnozy mają pozostać bez wsparcia, w dodatku na nie wiadomo jak długi czas?

Nie. To oznacza, że musimy zmodyfikować działania i wykonać zadanie najtrudniejsze – maksymalnie dostosować się do nowej i nieznanej sytuacji, wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenie.

Po pierwsze: raz jeszcze zastanówmy się nad celem diagnozy.

Diagnoza ma na celu poznanie właściwości rozwojowych człowieka, nazwanie jego ścieżki rozwoju. Ponadto jest drogowskazem i określa potrzeby (rozwojowe, ale też wynikające z bieżącej sytuacji życiowej) człowieka diagnozowanego. Diagnoza określa również potrzeby osób najbliższych (np. rodziców dziecka, partnerów osób dorosłych). Jest niezbędna (szczególnie w przypadku dzieci) do uzyskania wsparcia instytucjonalnego.

Dlatego też, w zakresie diagnostyki, najrozsądniej jest przyjąć podstawowy priorytet:

diagnoza powinna służyć maksymalnemu poznaniu człowieka diagnozowanego i jego otoczenia, określeniu BIEŻĄCYCH potrzeb rozwojowych i życiowych. Taka diagnoza umożliwi opracowanie optymalnych strategii wsparcia, które będą uwzględniać tę szczególną sytuację, w której wszyscy się znajdujemy.

Ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów, w chwili obecnej wiele etapów pracy diagnostycznej naszego zespołu, odbywa się on-line (z wykorzystaniem takich narzędzi jak: Skype, Whatsapp, Messenger, Zoom). Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca diagnostyczna była sprawna, jednocześnie nie chcemy pomijać możliwych do przeprowadzenia etapów i uwzględniamy uzupełnienie procedury diagnostycznej o niezbędne działania formalne w bezpośrednim kontakcie. 

W wypadku dzieci oraz szczególnych sytuacji osób z dużymi ograniczeniami komunikacyjnymi/społecznymi, przywróciliśmy możliwość diagnostyki osobistej. 

Etapy diagnozy:

Diagnoza dzieci:

 

Zebranie on-line materiału diagnostycznego

przesłanie drogą mailową odpowiednich formularzy do wypełnienia przez rodziców/opiekunów, wywiad diagnostyczny za pośrednictwem wideo-rozmowy, możliwość przesłania przez rodziców/opiekunów filmów, skanów dokumentów i notatek odnoszących się do rozwoju dziecka.

Wyjazd diagnostyczny

Głównym elementem procesu diagnostycznego dzieci jest weekendowy wyjazd rodzinny. Na wyjazd zapraszamy kilka rodzin z dziećmi w podobnym wieku. Każdorazowo dobieramy skład uczestników indywidualnie, z listy osób oczekujących. Miesięcznie przeprowadzamy zwykle jeden lub dwa wyjazdy. Część wyjazdów realizowana jest na południu Polski, część w Polsce centralnej. W chwili obecnej nie mamy możliwości zwiększenia ilości lokalizacji. 

Podczas wyjazdu pracujemy z całymi rodzinami. Obserwujemy dzieci w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych – podczas posiłków, spacerów, zabaw na świeżym powietrzu oraz na grupowych zajęciach dla dzieci. Rodzice podczas wyjazdu korzystają z warsztatów, których celem jest wprowadzenie w istotę rozwoju dzieci. Mają także możliwość indywidualnie konsultować rozwój swoich dzieci ze specjalstami. Wyjazd kończy się szczegółowym, indywidualnym omówieniem charakterystyki rozwoju każdego dziecka oraz wstępnym rozpoznaniem z informacja o dalszym postępowaniu (kontakt z lekarzem psychiatrą, ewentualne poszerzenie diagnostyki o dalsze badania). Współpracujemy na stałe z lekarzami psychiatrami do których uczestnicy naszych wyjazdów mogą się zgłaszać na kontynuację postępowania, nie ryzykując konieczności powtarzania mozolnych procedur. 

Wyjazd trwa od piątku wieczorem do niedzieli po południu. 

Analiza zebranego materiału diagnostycznego przez nasz zespół

Ten etap diagnozy, podczas wyjazdu diagnostycznego, ma charakter wewnętrzny, odbywa się poza rodzicami/opiekunami i jest objęty tajemnicą zawodową. Jeśli zajdzie taka potrzeba i możliwość, konsultujemy się zdalnie z jednym ze współpracujących z naszym zespołem lekarzy psychiatrów*. Podczas analizy materiału nasz zespół określa potrzeby rozwojowe dziecka oraz możliwe kierunki wsparcia, uwzględniając potrzeby i możliwości poszczególnych członków rodziny.

*konsultacja z psychiatrą nie wiąże się z postawieniem medycznego rozpoznania, ma na celu wsparcie zespołu psychologiczno – pedagogicznego

Koszt procedury: 

  • 130 zł/godzinę  – konsultacja wstępna
  • Wyjazd diagnostyczny –  1850 zł
  • dodatkowa osoba dorosła – 500 zł
  • dodatkowo dziecko nieobjęte diagnozą – 250 zł

W cenie: noclegi, wyżywienie, diagnostyka

Zgłoszenia: 

tel.: 77 441 7707

mail: l.wozniak@prodeste.pl

Diagnoza osób dorosłych i nastolatków:

Spotkanie wstępne on-line osoby diagnozowanej* ze specjalistą

Spotkanie to ma na celu określenie priorytetów i potrzeb osoby badanej, związanych z diagnozą. Podczas rozmowy wspólnie ustalamy, jakie są możliwości czasowe i techniczne osoby badanej i w związku z tym, jak ma być skonstruowany dalszy proces diagnozy (m.in. ile spotkań, jaka częstotliwość, jaki czas trwania, jakich narzędzi do pracy zdalnej możemy używać). Ustalamy również, jakie osoby bliskie mogą pomóc (i w jakiej formie) podczas zbierania danych odnośnie rozwoju osoby badanej. W trakcie tego spotkania omawiamy dalsze etapy diagnozy, aby osoba badana dokładnie wiedziała co się będzie działo i jak może przygotować się do dalszych etapów diagnozy.

*jeśli osoba dorosła jest zależna, wymagająca opieki, niewerbalna, wówczas ten etap odbywa się z udziałem rodziców/opiekunów

Zebranie materiału diagnostycznego

przesłanie drogą mailową odpowiednich formularzy do wypełnienia przez rodziców/opiekunów, wywiad diagnostyczny za pośrednictwem wideo-rozmowy, możliwość przesłania filmów, skanów dokumentów i notatek odnoszących się do rozwoju osoby badanej.

Spotkanie z osobą badaną i zespołem diagnostycznym w formie wideokonferencji

Jeżeli jest taka możliwość i nie ma co do tego przeciwwskazań – zalecamy, aby w wideokonferencji uczestniczyli także członkowie rodziny/inni bliscy osoby badanej.

Analiza zebranego materiału diagnostycznego przez nasz zespół

Ten etap diagnozy ma charakter wewnętrzny, odbywa się poza rodzicami/opiekunami i jest objęty tajemnicą zawodową. Jeśli zajdzie taka potrzeba i możliwość, konsultujemy się zdalnie z jednym ze współpracujących z naszym zespołem lekarzy psychiatrów. Podczas analizy materiału nasz zespół określa potrzeby rozwojowe osoby badanej oraz możliwe kierunki wsparcia.

Rozmowa podsumowująca - omówienie diagnozy i przekazanie wniosków