Diagnostyka online

Diagnostyka w warunkach pandemii

W tym szczególnym czasie, gdy przyszło nam wszystkim utzrymywać szczególne standardy sanitarne, realizowanie diagnostyki zgodnie z wcześniej opracowanymi standardami jest utrudnione.

Ale czy to oznacza, że osoby potrzebujące diagnozy mają pozostać bez wsparcia, w dodatku na nie wiadomo jak długi czas?

Nie. To oznacza, że musimy zmodyfikować działania i wykonać zadanie najtrudniejsze – maksymalnie dostosować się do nowej i nieznanej sytuacji, wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenie.

Po pierwsze: raz jeszcze zastanówmy się nad celem diagnozy.

Diagnoza ma na celu poznanie właściwości rozwojowych człowieka, nazwanie jego ścieżki rozwoju. Ponadto jest drogowskazem i określa potrzeby (rozwojowe, ale też wynikające z bieżącej sytuacji życiowej) człowieka diagnozowanego. Diagnoza określa również potrzeby osób najbliższych (np. rodziców dziecka, partnerów osób dorosłych). Jest niezbędna (szczególnie w przypadku dzieci) do uzyskania wsparcia instytucjonalnego.

Dlatego też, w zakresie diagnostyki, najrozsądniej jest przyjąć podstawowy priorytet:

diagnoza powinna służyć maksymalnemu poznaniu człowieka diagnozowanego i jego otoczenia, określeniu BIEŻĄCYCH potrzeb rozwojowych i życiowych. Taka diagnoza umożliwi opracowanie optymalnych strategii wsparcia, które będą uwzględniać tę szczególną sytuację, w której wszyscy się znajdujemy.

Ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów, w chwili obecnej wiele etapów pracy diagnostycznej naszego zespołu, odbywa się on-line (z wykorzystaniem takich narzędzi jak: Skype, Whatsapp, Messenger, Zoom). Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca diagnostyczna była sprawna, jednocześnie nie chcemy pomijać możliwych do przeprowadzenia etapów i uwzględniamy uzupełnienie procedury diagnostycznej o niezbędne działania formalne w bezpośrednim kontakcie.

W wypadku dzieci oraz szczególnych sytuacji osób z dużymi ograniczeniami komunikacyjnymi/społecznymi, przywróciliśmy możliwość diagnostyki osobistej w naszym nowym ośrodku Soteria Prodeste we Wrocławiu. 

Diagnoza dzieci do 12 roku życia:

Pobyt diagnostyczny

Od kwietnia 2021 diagnozy dzieci będą prowadzone w naszym nowym ośrodku we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje o diagnostyce stacjonarnej oraz innych formach wsparcia stacjonarnego znajdziecie Państwo na stronie ośrodka Soteria Prodeste.

Diagnoza osób dorosłych i nastolatków:

Spotkanie wstępne on-line osoby diagnozowanej* ze specjalistą

Spotkanie to ma na celu określenie priorytetów i potrzeb osoby badanej, związanych z diagnozą. Podczas rozmowy wspólnie ustalamy, jakie są możliwości czasowe i techniczne osoby badanej i w związku z tym, jak ma być skonstruowany dalszy proces diagnozy (m.in. ile spotkań, jaka częstotliwość, jaki czas trwania, jakich narzędzi do pracy zdalnej możemy używać). Ustalamy również, jakie osoby bliskie mogą pomóc (i w jakiej formie) podczas zbierania danych odnośnie rozwoju osoby badanej. W trakcie tego spotkania omawiamy dalsze etapy diagnozy, aby osoba badana dokładnie wiedziała co się będzie działo i jak może przygotować się do dalszych etapów diagnozy.

*jeśli osoba dorosła jest zależna, wymagająca opieki, niewerbalna, wówczas ten etap odbywa się z udziałem rodziców/opiekunów

Zebranie materiału diagnostycznego

przesłanie drogą mailową odpowiednich formularzy do wypełnienia przez rodziców/opiekunów, wywiad diagnostyczny za pośrednictwem wideo-rozmowy, możliwość przesłania filmów, skanów dokumentów i notatek odnoszących się do rozwoju osoby badanej.

Spotkanie z osobą badaną i zespołem diagnostycznym w formie wideokonferencji

Jeżeli jest taka możliwość i nie ma co do tego przeciwwskazań – zalecamy, aby w wideokonferencji uczestniczyli także członkowie rodziny/inni bliscy osoby badanej.

Analiza zebranego materiału diagnostycznego przez nasz zespół

Ten etap diagnozy ma charakter wewnętrzny, odbywa się poza rodzicami/opiekunami i jest objęty tajemnicą zawodową. Jeśli zajdzie taka potrzeba i możliwość, konsultujemy się zdalnie z jednym ze współpracujących z naszym zespołem lekarzy psychiatrów. Podczas analizy materiału nasz zespół określa potrzeby rozwojowe osoby badanej oraz możliwe kierunki wsparcia.

Rozmowa podsumowująca - omówienie diagnozy i przekazanie wniosków